VÝSLEDKY VÝBĚROVÉ POROTY MEZINÁRODNÍ PŘEHLÍDKY 27. BIENÁLE BRNO 2016

Mezinárodní přehlídka je tradiční součást Bienále Brno. Letos poprvé na ni bylo možné práce přihlašovat výhradně elektronicky a to v době od října 2015 do půlky ledna 2016. Zaslané ukázky musely být vytvořené mezi 1. lednem 2012 a 31. prosincem 2015, tedy v posledních čtyřech letech.
Na základě otevřené výzvy bylo přihlášeno celkem 878 přihlášek od 1222 autorů z 53 zemí, zaměřených na projekty z oblasti grafického designu, které svým rozsahem tvoří menší celky nebo soubory — edice, vizuální identity a dlouhodobé spolupráce.
Jednání výběrové komise proběhlo ve dnech 1. a 2. února 2016 v prostorách Moravské galerie v Brně. Porota, jejímiž členy byli Oliver Klimpel (DE), Serge Rompza (DE/NO), Tereza Rullerová (CZ), Ľubica Segečová (SK) a Willi Schmid (AT), vybrala 46 prací od 68 autorů z 15 zemí. Autoři vybraných prací budou osloveni a následně zašlou fyzické exponáty na výstavu.
Nejvíce zastoupenými státy jsou Česká republika (106), Taiwan (99), Japonsko (86), Německo (86), Spojené státy (58), Čína (51), Polsko (36), Nizozemí (36), Švýcarsko (35) a Irán (32).
Výběrová porota posoudila především přístupy a způsoby řešení konkrétních zadání a estetickou a funkční kvalitu artefaktů, to vše též s ohledem na prostorová omezení výstavních sálů.
Vítězný projekt na Mezinárodní přehlídce vybere Mezinárodní porota, sestavená z významných osobností grafického designu a udělí i řadu dalších cen, mezi nimi Grand Prix 27. mezinárodního bienále grafického designu Brno — Cenu ministra kultury ČR, Cenu primátora města Brna a Cenu Českých center určenou grafickému designérovi do 35 let. Ceny budou vyhlášeny 16. června 2016 při příležitosti otevření 27. mezinárodního bienále grafického designu Brno 2016.

Vyjádření poroty

obrázekBěhem dvou dlouhých a intenzivních dnů jsme od rána do večera pečlivě studovali téměř 900 přihlášek. Tato prohlídka nám poskytla zevrubný, zajímavý a vypovídající vhled do různých forem praxe grafického designu;
měli jsme skvělou příležitost zhlédnout velké množství přihlášených prací pocházejících z nejrůznějších mezinárodních kontextů, porovnat společná témata i identifikovat diametrálně odlišné zájmy a kulturní náhledy. Moc se nám to líbilo.
Od určité kvalitativní úrovně byly přihlášené práce po koncepční a formální stránce relativně homogenní a lze říci, že zřetelně chyběly extrémní, či řekněme nekonformní a vysoce idiosynkratické polohy — jakkoli překvapivé či naopak málo překvapivé se to může jevit.
Rádi bychom také byli zařadili více projektů z komerční sféry, stejně
jako více projektů, odehrávajících se v určitém časovém úseku či vyskytujících se výhradně online, případně prací, které fungují mimo konvenční formáty a média…
Celkově jsme svůj úkol pojali jako nastolení zajímavé rovnováhy mezi zavedenými a začínajícími grafickými designéry, mezi konceptuálně zaměřenými pracemi a projekty zdůrazňujícími řemeslné zpracování nebo experimentaci. Vzhledem k tomu, že celkově byly práce relativně srovnatelné, jsme upřednostňovali takové polohy, které dosud
nejsou tolik veřejně známé, namísto prezentace již dostatečně propagovaného designu a designérů, což nám umožnilo zviditelnit alternativy a okrajovou tvorbu. Kromě toho nám připadalo důležité vybrat na přehlídku práce, vyjadřující se k aktuálním otázkám praxe grafického designu, na které jsme chtěli upozornit, například často anonymní tvorbu interních designérských týmů v institucích, nebo okrajovým formám designu, jenž působí mimo platné formální kódy.
K naprosté většině závěrů jsme dospěli jednomyslně a vyčlenili jsme si dostatek času, abychom mohli náležitě prodiskutovat zásadní premisy. V souladu se zadáním se náš výběr jednoznačně podřídil letošnímu rozhodnutí pořadatelů zvolit vcelku odlišnou koncepci výstavy a instalace při vědomí všech nových příležitostí i některých omezení z toho plynoucích. Z tohoto pohledu byl proces našeho výběru nezvyklý
a napínavý — s přihlédnutím ke skutečnosti, že zapracování finálního výběru exponátů do konsistentních instalací teprve přijde.
S ohledem na návštěvníky Bienále Brno jsme se při výběru přikláněli k projektům, jimž bude tento druh výstavní prezentace svědčit.
Už teď jsme velmi zvědaví a těšíme se na definitivní podobu přehlídky.
Náš výběr si klade za cíl nabídnout poučený obraz praxe grafického designu, vyzdvihnout její neprošlapané cesty a podnítit diskusi.
Doufáme, že spolu s tímto stručným vysvětlením našeho postupu
nám to umožní přinášet inspiraci a zároveň demystifikovat grafický design a jeho hodnocení.
S přátelským pozdravem,
Serge Rompza (předseda poroty)
Oliver Klimpel
Tereza Rullerová
Willi Schmid
Ľubica Segečová

Zdroj: tisková zpráva MG


Tento web provozuje InternetRegion s.r.o.

Kontakt: redakce(a)ebrno.info

Provoz webu zajišťuje WCM aplikace Alff